ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

ประวัติการศึกษา  

- พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

-  พ.ศ. ๒๕๑๖ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรบัณฑิต

- พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- พ.ศ. ๒๕๒๐ แพทยสภา วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (เทียบเท่าปริญญาเอก)

- พ.ศ. ๒๕๒๔ School of Public Health, University of California, Berkeley, USA Master of Public Healt (Maternal and Child Health)

- พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตรบัณฑิต

- พ.ศ. ๒๕๔๓ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูง สุด ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ ๔๒๑๒)

- พ.ศ. ๒๕๔๘ แพทยสภา หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การฝึกอบรม/ ดูงาน  หลักสูตร/ เรื่อง (ทุน) ระยะเวลา สถานที่

- แพทย์ฝึกหัด ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗) รพ.ประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๓ ปี

- พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Maternal and Fetal Medicine (ทุนองค์การอนามัยโลก) ๖ เดือน

- พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕  Division of Maternal and Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, The Abraham Lincoln Hospital, College of Medicine, University of Illinois, Chicago, U.S.A. Management Program for Executives (ทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ๕ สัปดาห์

-  พ.ศ. ๒๕๔๒ Graduate School of Business Administration, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. Hospital Administration (ทุน JICA) ๕ สัปดาห์

-  พ.ศ. ๒๕๔๕ Institute of Health Service Management, Ministry of Health and Welfare, Tokyo, Japan Hospital Waste Management (ทุน USAID) ๒ สัปดาห์

-  พ.ศ. ๒๕๔๗  USETI (United States Environmental Technology Institute), Washington D.C, U.S.A. Study Meeting in Medical Technologies and Hospital Management (ทุนACTIM) ๒ สัปดาห์ 

- พ.ศ. ๒๕๔๘  ACTIM (Agency for Technical, Industrial and Economical Cooperation of France), Paris, France. The Industrial Property Rights Training Course (ทุนJIII) ๒ สัปดาห์

- พ.ศ. ๒๕๔๙  Institute of Invention and Innovation, Tokyo, Japan.

                    ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล นิติศาสตรบัณฑิต จาก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และเคยดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใน พ.ศ. 2520 ถึง 2551 นอกจากนี้ เขายังได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์ และเป็นผู้เปิดการประชุมวิชาการระดับประเทศใน พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ที่สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน ตลอดจนเป็นผู้ผลักดันให้นิสิตชาวจีน ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำสินค้าโอท็อปไปจำหน่ายยังประเทศของตน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสู่ระดับสากลรวมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานคอมมาร์ตบูรพา 2012 ภายหลังจากที่ประสบความเร็จในการจัดงานดังกล่าวมา 4 ครั้งนอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล ยังเป็นผู้ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการในการสร้างข้อตกลงนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยรัฐแอปปาเลเชียน และเป็นผู้เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับโลก จะมีส่วนร่วมกับประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2558

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

เชิดชูเกียรติ…แพทย์รางวัลมหิดลทยากร ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย

“ความสำเร็จเกิดจากการทำในสิ่งที่ถูกต้อง” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยา ลัยมหิดลในพระ บรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลมหิดลทยากร ประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2553 คือ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในงาน ‘42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล’ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา