รองศาตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ พิชัยสนิท

รองศาตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ พิชัยสนิท

ประวัติ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ พิชัยสนิธ ผู้อำนวยการคนที่ 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2519)

บิดา พลตรี เจียรณ์ พิชัยสนิธ

มารดา นางเลื่อน พิชัยสนิธ สกุลเดิม อุชชิน

คู่สมรส  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2519 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.

- พ.ศ. 2531-2535 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2539 เกษียณอายุราชการ