ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๒๙-๒๕๓๘) มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ สมรสกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสดใส เวชชาชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน ดังนี้

- ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุ

- นางสาวงามพรรณ เวชชาชีวะ

- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๐๒ M.B.B.S., (London) and B.S., (London) Guy’s Hospital Medical School, London, England

- พ.ศ. ๒๕๐๖ M.R.C.P., (London) England

ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

- พ.ศ. ๒๕๑๐ โอนมารับราชการสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘ เลขาธิการสหพันธ์ประสาทวิทยาแห่งเอเชียและโพ้นทะเล

- พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ อนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลชุดแรก

- พ.ศ. ๒๕๑๙ ราชบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ อนุกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๒๒ WHO Expert Committee Member onPeripheral Neuropathies

- พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๖ กรรมการสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก

- พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ อ.ก.ม.วิสามัญทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสาขาสรีรวิทยา

- พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๐ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๘ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๔๓ สมาชิกวุฒิสภา รวม ๔ สมัย

- พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

- พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

- พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้อำนวยการสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ (รักษาราชการแทน)

- พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

นายกราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิต สาขาการแพทยศาสตร์ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

รางวัลสำคัญ

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์คลินิกมหาวิทยาลัยมหิดลแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต