ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี บุญโชติ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี บุญโชติ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๒๕-๒๕๒๙) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๔๙๔ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

- พ.ศ. ๒๕๐๕ Diplomate of the American Board of Radiology, UniversityOf Maryland, U.S.A.

- พ.ศ. ๒๔๐๗ อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยา แพทยสภา ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

Thai

ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี

ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๒๑-๒๕๒๕) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๔๙๒ D.T.M. & H., School of Tropical Medicine & Hygiene, Liverpool University, England

- พ.ศ. ๒๔๙๒ M.B., B.S., St. Batholomews Hospital, University of London, England

- พ.ศ. ๒๔๙๒ M.R.C.S., Royal College of Physicians, London, England

- พ.ศ. ๒๔๙๒ L.R.C.P., Royal College of Surgeons, London, England

- พ.ศ. ๒๔๙๕ M.D., St. Batholomews Hospital, University of London, England

Thai

ภาควิชารังสีวิทยา

              หน่วยรังสีวินิจฉัยฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการตรวจวินิจฉัยภาพเอกซเรย์พื้นฐาน (Plain Radiography) ตรวจและแปลผลด้วยเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

Thai

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

Thai