ต้อนรับพยาบาลใหม่ ของฝ่ายบริการการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 -12.00

โซนต่างๆในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้สร้างสถานที่จัดเก็บรวบรวมและจัดแสดงของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีไว้ที่บริเวณงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น ๒ และ หอเกียรติยศ ชั้น ๙ ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยดำเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๓ แบ่งพื้นที่บริเวณชั้น ๒ เป็น ๘ โซน ดังนี้

 

ชุมนุมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1-7 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ อดีตนักศึกษาที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศไทย นั่นคือ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๑ ๗ ได้มาร่วมชุมนุมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมงานมุทิตา

ชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีกับกิจกรรมที่น่าสนใจของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นับจวบจนจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีบุคลากรของรามาธิบดีที่ต้องเกษียณอายุไปจำนวนไม่น้อยและเพื่อให้ท่านเหล่านั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี จึงได้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้น โดยบุคลากรที่เกษียณอายุดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯได้ และมีการประชุมประจำปีในช่วงเดือนเมษายน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมีจำนวน 80 ท่าน นำโดย ศ. นพ.

คุณสุวรรณา คติปัจวรรณ พลังศรัทธา แห่งงานกิจการนักศึกษา

สุวรรณา

ช่วงบ่ายของวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้มีโอกาสต้อนรับคุณสุวรรณา คติปัจวรรณ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่