ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๓๘-๒๕๔๑) มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๐

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๐๔ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

- พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

- พ.ศ. ๒๕๐๗ Diploma in Child Health, University of London

- พ.ศ. ๒๕๐๙ Diplomate of the American Board of Pediatrics

- พ.ศ. ๒๕๑๑ Diplomate of the American Sub-Board in Pediatric Cardiology 

- พ.ศ. ๒๕๓๕ FellowAmericanCollege of Cardiology

ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๓๘ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓ รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๐ ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๒๙ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๓๑ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. ๒๕๓๕ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- พ.ศ. ๒๕๓๗ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

- พ.ศ. ๒๕๔๒ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์

ผลงานและรางวัล

- พ.ศ ๒๔๙๖ ทุนการศึกษาของมูลนิธิฟูลไบท์

- พ.ศ.๒๕๐๖ ทุนการศึกษา British Council สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

- พ.ศ. ๒๕๒๒ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา

- พ.ศ. ๒๕๓๒ เลขาธิการแพทยสภา

- พ.ศ. ๒๕๓๕ ประธานกรรมการแพทยสภา

- พ.ศ. ๒๕๓๗ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. ๒๕๓๘ กรรมการแพทยสภา

- พ.ศ. ๒๕๓๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

- พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

- พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร