มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี มาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้จัดงาน เปิดบ้านทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดีระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี นำทีมโดย ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้อำนวยการ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการระบบห้องสมุดโดยใช้ RFID โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการตัดเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งด้วยตนเอง โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ และนายกิติศักดิ์ จันฤาไชย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ในการนี้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ของรามาธิบดีได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นได้นำชมในส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งประกอบด้วย OPD จำลอง วัตถุแห่งความทรงจำและอื่นๆอีกมากมาย และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ทำให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี นำทีมโดย ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้อำนวยการ ฟังบรรยายสรุปและศึกษาเข้าศึกษาดูงานในส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 

    

 

ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณด้านหน้าหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีดูงานในส่วนต่างๆของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก