You are here

สัญลักษณ์ “ร” (เรือ) “รามาธิบดี” กับความภูมิใจของชาวรามาธิบดี

ขอเชิญชาวรามาธิบดี บริจาคสิ่งของหรือวัตถุที่มี ตราสัญลักษณ์ ” “รามาธิบดีปรากฏอยู่บนสิ่งของหรือวัตถุนั้นๆ สำหรับความเป็นมาของ นั้นเริ่มต้นจากการที่คณะฯให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะขึ้นในสมัยศาสตราจารย์นาย แพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นคณบดี และในสมัยนั้น คณะฯ ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ มีแต่เพียงตราของมหาวิทยาลัยที่ใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 ทางคณะฯจึงได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์(ตำแหน่งในขณะนั้น)นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะฯโดยมีหลักเกณฑ์ ว่าต้องเป็นตราที่แสดงถึงความเป็นคณะแพทย์สมัยใหม่ที่มี ความเป็นวิชาการและจรรโลงวัฒนธรรมไทย ในที่สุดผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดตราสัญลักษณ์รามาธิบดี คือ นายสุรพล แสงโสภิต โดยออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นรูปตัว ซึ่งหมายถึง รามาธิบดีอยู่ในรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์บ่งบอกถึงความเป็นไทย และมียอดแหลมแสดงถึงความรุ่งโรจน์ โดดเด่น สูงสง่า ได้กำหนดให้ตัว ใช้สีน้ำเงินฟ้าแสดงถึงความสงบ ความสดใส ความมั่นคง ความมีน้ำใจ และบริเวณยอดปลายแหลมคล้ายยอดช่อฟ้าสีชมพูแดงแสดงถึงความสดชื่น อ่อนหวานและความสุข ที่ประชุมคณะฯ ได้รับรองตราสัญลักษณ์นี้ในการประชุมครั้งที่ 10/2540 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

    

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com