You are here

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี กับมหาอุทกภัยในประเทศไทย

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ได้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นคณะแพทย์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย โดยจัดตั้งได้สำเร็จใน พ.ศ. 2508 หลังจากนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกของคณะฯ นับได้ว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์ไทยได้อย่างมหาศาล ในช่วงที่ท่านได้ร่วมก่อตั้งคณะฯนั้นท่านมีอายุ เพียง 40 ปี (วันเกิดคือ 20 ตุลาคม 2468)นับเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล ท่านเป็นหมอแมกไซไซ เป็นบุคคลที่มีประวัติเด่นหาตัวจับยาก คือได้เป็นผู้บริหารก่อตั้งสถาบันอันมีคุณค่าต่อสังคมถึง 3 สถาบันคือ

1. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

ปัจจุบันท่านมีอายุ 86 ปี ทั้งท่านและภริยาคือ คุณสมสวาท วัลยะเสวี มีสุขภาพแข็งแรง เป็นที่เคารพรักของชาวรามาธิบดีทั้งอดีตและปัจจุบัน

 

ในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยของประเทศไทย บ้านพักของท่านไม่ได้ถูกน้ำท่วม แต่เพื่อความปลอดภัยจากมหาอุทกภัยดังกล่าวบุตรหลานของท่านได้พาท่านและภริยามาพำนัก ณ ห้อง 6404 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นโอกาสอันดีที่ คณะกรรมการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล ประธานโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ เลขานุการคณะฯ คุณสุชาดา แก้วบุบผา หัวหน้างานบริหารและธุรการ ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และบุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คือ คุณกิติศักดิ์ จันฤาไชย คุณเกรียงศักดิ์ บุญถวิล คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า คุณอาทิตย์ โสลี และคุณวรวิทย์ สีพลไกร ได้เข้าเยี่ยมและกราบขอพรจากท่านเพื่อเป็นสิร จากการเข้าเยี่ยมครั้งนี้พบว่าศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี มีใบหน้าที่มีความสุข สดใส โดยมีภริยานั่งเคียงข้าง เป็นภาพที่คณะกรรมการฯ อดไม่ได้ที่จะนำมาถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งของท่านผู้ก่อตั้งคณะฯ รวมทั้งยังแอบนึกย้อนถึงอดีตเมื่อ 46 ปีที่แล้วซึ่งเป็นภาพของนายแพทย์หนุ่มสาวร่วมมือกันสร้างคุโณปการแก่ประเทศชาติด้วยการก่อตั้งคณะแพทย์ชั้นนำคณะหนึ่งของประเทศ คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แห่งนี้

  

   

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com