You are here

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว ครั้งที่ แล้ว เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. – 16.00 น. ณ บริเวณโถงกลางของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการ มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเปิดตัวครั้งนี้เต็มไปด้วยความอลังการและความรู้ มากมาย มีปาฐกถาพิเศษ จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล : เกียรติภูมิแห่งแผ่นดินโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

รวมถึง เวทีเสวนา จดหมายเหตุ : มรดกของแผ่นดินโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, อาจารย์วรรณา นาวิกมูล และคุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

นอกจากนั้นในงานนี้ยังมีการนำมรดกความทรงจำของส่วนงานต่างๆมาจัดแสดงพร้อมคำบรรยาย ที่ทำให้นึกย้อนกลับไปสู่อดีตของส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับวัสดุวางประกอบทำให้น่าตื่นเต้นมาก ซึ่งในส่วนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีได้นำมรดกความทรงจำที่ได้จากการสัมภาษณ์ รวบรวมเอกสารต่างๆและประมวลนำส่งไปจัดแสดงด้วยกัน 3 ชิ้น คือ ลายมือเขียนของศาสตราจารย์อารี วัลยะเสวี ครุภัณฑ์แห่งความทรงจำ และเวชระเบียนหมายเลขแรกของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีผู้ที่มาร่วมงานและผู้สนใจมาศึกษาข้อมูลเป็นจำนวนมาก

     

    

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com