หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทางภาคฯปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในภาควิชาฯ จึงได้สำรวจวัสดุและครุภัณฑ์ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชา ได้มองเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงความเป็นมาและการใช้งาน ในอุปกรณ์แต่ละชิ้นของภาควิชาฯ นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ มีความประสงค์ให้บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ได้เห็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของภาควิชาฯ ได้ทราบวิวัฒนการของอุปกรณ์ต่างๆ ทางภาควิชาฯ จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เพื่อเก็บรักษาและเผยแพร่ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆให้แก่ผู้สนใจได้เข้าชมและค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ในกรณีภาควิชาอื่นๆต้องการบริจาคอุปกรณ์ต่างๆหรือเอกสารเก่าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนสามารถติดต่อได้ที่ คุณเกรียงศักดิ์ และ คุณอาทิตย์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในได้ที่เบอร์ 0562 และ 0565 …

 

ตัวอย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนที่ได้รับมอบ