You are here

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าดูงาน

ศึกษาดูงาน

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมล ยุทธสารประสิทธิ์ ได้นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยมี ศาสตราจารย์อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายและที่มาของโครงการหอจดหมายเหตุฯ

 

จากนั้น ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลงานของหอจดหมายเหตุฯ และคุณวรวิทย์ สีพลไกร คุณพรชนก นุชนารถ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของรามาธิบดี จากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้สอบถามเพิ่มเติม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของทั้งสองส่วนงาน

พร้อมกันนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ชั้น 2 และหอเกียรติยศรามาธิบดี ที่ชั้น 9 ของอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีตามลำดับและลงนามในสมุดเยี่ยมชมฯ อีกด้วย

 

  

     

 

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com