ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

            อาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้ผลิตผลงานวิจัย นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมโดยบทความผลงานวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่สกอ. กำหนดและในฐานข้อมูล TCI
 
 • 2558 (2015)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   Full Text

   1 มณี อาภานันทิกุล
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   การวิเคราะห์และบูรณาการดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารสภาการพยาบาล 2558; 30(1): 41-57
   -
   2 รุจา ภู่ไพบูลย์
   มนฤดี โชคประจักษ์ชัด

   ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์
   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2558; 7(1): 153-168
   -
   -
   3 บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   มณฑา ลิ้มทองกุล
   ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(4): 85-93
   -
   -
   4 พูลสุข เจนพาณิชย์
   พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
   ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยของชายไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นใน 4 กลุ่ม เขตกรุงเทพมหานคร สารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558; 25(1): 70-82
   -
   5 กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
   ผจงจิต ไกรถาวร
   ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการหกล้มที่ใช้ชุมชนเป็นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและการผลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร วารสารการพยาบาลสาธารณสุข 2558; 29(1): 98-113
   -
   -
   6 มณฑา ลิ้มทองกุล
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย วารสารรามาธิบดีเวชสาร 2558; 38(1): 20-28
   -
   -
   7 ชนิกานต์ ชาญเดช
   เสริมศรี สันตติ
   จริยา วิทยะศุภร
   การศึกษาปัจจัยทำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(1): 21-37
   -
   -
   8 สุพัตรา คงปลอด
   พูลสุข เจนพาณิชย์
   อรสา พันธ์ภักดี
   การรับรู้ความต้องการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อฉวยโอกาส รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(1): 38-51
   -
   -
   9 สุนีรัตน์ เกตุเวชสุริยา
   พูลสุข เจนพาณิชย์
   ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
   ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(1): 52-68
   -
   -
   10 พูลสุข เจนพาณิชย์ ปัจจัยทำนายพฤติกรรมและความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ครอง/คู่นอน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(1): 69-81
   -
   -
   11 พัชรินทร์ บุญรินทร์
   สุภลักษณ์ เชยชม

   วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังของนักศึกษาพยาบาล วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2558: 33(2): 176-186
   -
   12 นภา ทวียรรยงกุล
   สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(1): 82-95
   -
   -
   13 อรุณี สมพันธ์
   แสงทอง ธีระทองคำ
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สมนึก สกุลหงส์โสภณ
   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(1): 96-109
   -
   -
   14 ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร
   มุกดา เดชประพนธ์
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): 158-171
   -
   -
   15 หนึ่งฤทัย จันทร์อินทร์
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): 199-213
   -
   -
   16 สุมาลา สว่างจิต
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   นิชรา เรืองดารากานนท์
   การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการอ่านต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของผู้ดูแล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): 229-243
   -
   -
   17 ธันมน สินสูงสุด
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): 244-258
   -
   -
   18 กนกพร เรืองเพิ่มพูล
   นฤมล สมรรคเสวี
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): 259-274
   -
   -
   19 สุจินดา ริมศรีทอง การศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2558 ; 8(3): (กค.-กย.)
   -
   -
   20 อาภา ภัคภิญโญ
   ยังประดิษฐ
   ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
   วิชชุดา เจริญกิจการ
   นารีรัตน์ จิตรมนตรี
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558; 29(2): 85-97
   -
   -
   21 มัลติกา ใจจันทร์
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   พูนสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
   ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสผู้ติดเชื้อเอชไอวี วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2558; 26(2): 78-80
   -
   -
   22 ศิริศักดิ์ ศรีสังวรณ์
   ลดาวัลย์ อ. นิชโรจน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดเสริมการรักษาต่ออาการปวดศีรษะไมเกรน และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่เป็นไมเกรน วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2558; 26(1): 39-52
   -
   -
   23 สิริรัตน์ ลีลาจรัส
   จิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์
   วรรณา สนองเดช
   การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของคนไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำแนกโดยเพศอายุ และระดับการศึกษา วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558; 29(2): 56-70
   -
   -
   24 อายุพร กัยวิกัยโกศล
   สุทธามาศ อนุธาตุ
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง วารสารจิตเวชและสุขภาพจิต 2558; 29(1): 27-43
   -
   25 แสงเดือน กิ่งแก้ว
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร พฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558; 29(2): 1-14
   -
   -
   26 ทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
   อรสา พันธ์ภักดี
   การรับรู้ความต้องการการดูแล และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีสุขภาพดี วารสารพยาบาลและสุขภาพ 2558; 33(2): 132-141
   -
   27 เขมณัฎฐ์ ศรีพรหมภัทร์
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิต ตราบาป ความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล กับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 2558; 29(1): 103-122 มค-เมย.
   -
   28 กนกพร เรืองเพิ่มพูล
   นฤมล สมรรคเสวี
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): 259-274 พค.-สค
   -
   -
   29 มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2558; 29(1): 57-75
   -
   30 อารยา พินทุเวหน
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
   ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   ผลการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558; 25(2): 144-156
   -
   31 Nampeth Saibuathong
   Nareemarn Neelapaichit
   Smoking, hemoglogin A1c and complications in people with type 2 diabetes mellitus The Bangkok Medical Journal 2015; 10, 10-15
   -
   -
   32 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ
   ปณิตา คุณสาระ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับเจแป๊ะตำปึงต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558; 25(2): 110-123
   -
   33 สุภามาศ ผาติประจักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน และความสามารถในการกดหน้าอก ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2558; 35(1): 119-134
   -
   34 สุปราณี เฟื่องฟุ้ง
   จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของโปรแกรมควบคุมอาหารโดยใช้หลักอาหาร แลกเปลี่ยนต่อความรู้ พฤติกรรม และระดับน้ำตาลของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 2558; 29(3): กย.-ธค.
   -
   -
   35 นันทภรณ์ นรินทร์นอก
   สมนึก สกุลหงส์โสภณ
   แสงทอง ธีระทองคำ
   พฤติกรรมสุขภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่เป็นโรครังในชุมชนที่เลือกสรร สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 2558; 29(3): กย.-ธค.
   -
   -
   36 องค์อร ใจชัยภูมิ
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
   การติดเชื้อตำแหน่งแผลผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2558; 59(4): กค. -สค.
   -
   -
   37 สุชาดา เจะดอเลาะ
   จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
   นพวรรณ เปียซื่อ
   นรีมาลย์ นีละไพจิตร
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองสำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สภาการพยาบาล 2558; 30(3): กค-กย.
   -
   -
   38 เทวิกา จั่นเอี่ยม
   จันทิมา ขนบดี
   จรัสศรี ธีระกุลชัย
   อิทธิพลของปัจจัยคัดสรร ความวิตกกังวล และแรงสนับสนุนทางสังคม ต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสแรก  
   -
   -
   39 หนึ่งฤทัย จันทร์อินทร์
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): พค.-สค
   -
   -
   40 ศศิโสภิต แพงศรี
   อรสา พันธ์ภักดี
   นพวรรณ พินิจขจรเดช
   ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไต ในจังหวัดจันทบุรี วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2558; 8(3): กค.-กย.
   -
   -
   41 ธัญจิรา พิลาศรี
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมร่วมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาวะโภชนาการในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงในชุมชน วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558; 27(3): กย.-ธค.
   -
   -
   42 สมพิศ พงษ์วิรัตน์
   พูลสุข เจนพาณิชย์
   ศศิโสภิณ บูรณกุล
   การติดเชื้อเอชไอวี 21(3): กย.-ธค.
   -
   -
   43 ธีราภรณ์ บุญล้อม
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
   ประสบการณ์มีอาการ กลวิธีการจัดการ และผลลัพธ์การจัดการกับอาการของระบบประสาทส่วนปลายส่วนล่างเสื่อมในผู้เป็นเบาหวาน การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2558; 33(3): กค. -กย.
   -
   -
   44 ภัทราพร ภัทรวลี
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   วรรณภา ประไพพานิช
   ปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมะเร็ง วารสารโรคมะเร็ง 2558; 35(3): กค.-กย.
   -
   -
   45 อุไรวรรณ สร้อยอุดม
   เสริมศรี สันตติ
   เรณู พุกบุญมี
   ผลการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อปริมาณของเหลวที่เหลือค้างในกระเปาะพ่นยาและระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นยาในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2558; 33(3): กค.-กย.
   -
   -
   46 สุมาลา สว่างจิต
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   นิชรา เรืองดารากานนท์
   การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการอ่านต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของผู้ดูแล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2558; 21(2): พค.-สค
   -
   -
   47 เมธาวี ราชพิมาย
   พูลสุข เจนพาณิชย์
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   ประสบการณ์การมีอาการ วิธีการจัดการ และผลลัพธ์การจัดการเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2558; 33(3): กค.-กย.
   -
   -
   48 เกศกนก นวลเศษ
   ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ: ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ผสมผสานการใช้ยาต่อระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมและอาการชาเท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 วารสารเกื้อการุณย์ 2558; 22(1): มกราคม-มิถุนายน
   -
   -
   49 กานดา นาควารี
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแก่รงในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 2558; 29(2): พค.-สค.
   -
   -
   50 นวลจิรา จันระลักษณะ
   ทัศนา ทวีคูณ
   โสภิณ แสงอ่อน
   ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 2558; 29(2): พค.-สค.
   -
   -
   51 สุขสิน เอกา
   จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
   นพวรรณ เปียซื่อ
   พฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ไทยเขมรกรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงโคกเพชร จังหวัดสุรินทร์ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 2558; 29(2): พค.-สค.
   -
   -
   52 อนงค์ ดิษฐ์สังข์
   นรีมาลย์ นีละไพจิตร
   อุบัติการณ์และปัจจัยการเกิดการพลัดตกหกล้มที่บ้านของผู้ป่วยภายหลังออกจากโรงพยาบาล วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558; 29(3):
   -
   -
 • 2557 (2014)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   Full Text

   1 สุภามาศ ผาติประจักษ์
   สมจิต หนุเจริญ
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(1): 97-111 (สมศ/TCI)(ม.ค.-เม.ษ.)
   -
   2 รุจา ภู่ไพบูลย์
   อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
   ศิริไชย หงส์สงวนศรี
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปวดศรีษะของวัยรุ่น วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2557; 37(1); 30-42 (สมศ./ICT)
   -
   3 พิกุล ตันติธรรม
   พงศ์อมร บุนนาค
   อัญชลี จิตธรรมา
   การประเมินความแม่นยำในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของเครื่องวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดเชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557; 29(2); 72-85 (TCI)(เม.ย.มิ.ย.)
   -
   4 มณี อาภานันทิกุล
   วรรณภา ประไพพานิช
   สุปาณี เสนาดิสัย
   พิศสมัย อรทัย
   จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล วารสารสภาการพยาบาล 2557; 29(2): 5-20 (TCI) (เม.ย.-มิ.ย)
   -
   -
   5 นิรมนต์ เหลาสุภาพ
   สุปรีดา มั่นคง
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดสำหรับญาติผู้ป่วยวิกฤตต่อความเครียดของญาติ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(1): 67-81 (สมศ./TCI) (ม.ค.-เมษ.)
   -
   6 ปาจรีย์ ตรีนนท์
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคปอด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(1): 50-66 (สมศ./TCI) (ม.ค.-เมษ.)
   -
   7 กมลเนตร สิงหะพล
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   ปริญญา ลีลายนะ
   ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแผลผ่าตัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(1): 33-49 (สมศ./TCI) (ม.ค.-เมษ.)
   -
   8 ภาวิณี พรหมบุตร
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สมนึก สกุลหงส์โสภณ
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(1): 82-96 (สมศ./TCI) (ม.ค.-เมษ.)
   -
   9 สุรีย์พร จีนาคม
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   อรสา พันธ์ภักดี
   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสมดุลพลังงานของร่างกายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(1): 112-126 (สมศ./TCI) (ม.ค.-เมษ.)
   -
   10 เสาวรส คงชีพ
   พิชญา ทองโพธ์
   กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตรวจนัดสุขภาพ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 249-258 (สมศ./TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   11 ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล
   ปราณี ป้องเรือ
   สมรรถนะการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม: ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินของนักศึกษาและการประเมินของอาจารย์ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 259-270 (สมศ./TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   12 รุจา ภู่ไพบูลย์
   เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
   สมร อริยานุชิตกุล
   จุติภัค จันทรโชติ
   การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั้นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 271-287 (สมศ./TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   13 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเอง ร่วมกับกลีเซอรีนพญายอและเจลแป๊ะตำปึง ต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 145-162 (สมศ./TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   14 รภัสศา แพรภัทรประสิทธิ์
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   วรรณภา ประไพพานิช
   การนอนหลับผิดปกติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 221-235 (สมศ./TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   15 อรอุมา ท้วมกลัด
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิ์พันธ์
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   ความรู้ในการประเมินและการจัดการผู้ป่วยระยะแรกของภาวะช๊อคจากการติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 206-220 (สมศ/TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   16 คนึงนิตย์ มีสวรรค์
   นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
   นันทินี นวลนิ่ม
   การพัฒนาการเต้นท่าโขน : ผลต่อ Ankle Brachial Index ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(2): 193-205 (สมศ./TCI) (พ.ค.-ส.ค.)
   -
   17 นิตยา สินสุกใส
   ฉวีวรรณ อยู่สำราญ
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง วารสารสภาการพยาบาล 2557; 29(3): 69-79
   -
   18 นฤมล ศรีอินทราวานิช
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(3): 24-31
   -
   19 สีนีนุช ขำดี
   มณี อาภานันทิกุล
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   การปรับตัวของญาติผู้ดูแลที่มีปัญหาการปรับตัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วารสารสภาการพยาบาล 2557; 29(4): 45-632557; 20(3): (TCI)
   -
   20 กนกพร เรืองเพิ่มพูล
   สุดา รองเมือง
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ปัจจัยบำบัดในกลุ่มละครจิตบำบัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2557; 28(2): 32-45
   -
   21 รวีวรรณ รัตนเรือง
   วรรณภา ประไพพานิช
   พูลสุข เจนพานิช วิสุทธิพันธ์
   สุขฤทัย เลขยานนท์
   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(3): 341-355
   -
   22 ทัศนีย์ จันทร์อ่อน
   นิโรบล กนกสุนทรวัฒน์
   พิศสมัย อรทัย
   ความตรงของวิธีการวัดพื้นที่หน้าตัดปากแผล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(3): 314-324
   -
   23 แสงทอง ธีระทองคำ
   ณัฏฐิรา ประสาทแก้ว
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(3): 356-371
   -
   24 ชนนิพัทธ์ ประเสริฐพรรณ
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
   ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(3): 388-400
   -
   25 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   พิศสมัย อรทัย
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิ์พันธ์
   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(3): 401-414
   -
   26 ผจงจิต ไกรถาวร
   กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20(3): 415-429
   -
   27 จรรยา เจริญสุข
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   การพัฒนาแบบวัดการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรสาวเรื่องการละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557; 26(3): 87-95
   -
   28 ศุภกร หวานกระโทก
   ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   แบบแผนอาการเหนื่อยล้า การจัดการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด* วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(1): 50-58-
   -
   29 กุลธิดา เกตุแก้ว
   อัจฉรียา ปทุมวัน
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการตามการรับรู้ของวัยรุ่นโรคมะเร็งขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลในปีแรกภายหลังได้รับการวินิจฉัย วารสารโรคมะเร็ง 2557; 34(2): 56-67 (TCI)
   -
   30 จิราศรี หรรษาจรูญโรจน์
   ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   คุณภาพการบริการในหน่วยตรวจมะเร็งนรีเวช วารสารโรคมะเร็ง 2557; 34(2): 79-91 (TCI)
   -
   31 พรนภา หีบจินดา
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษา วารสารโรคมะเร็ง 2557; 34(2): 92-103 (TCI)
   -
   32 คณติราพร ประกอบกิจ
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนการผ่าตัด สุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดเต้านมและคู่สมรส วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(3): 14-23 (TCI)
   -
   33 อัญชัญ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนการรักษา สุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิตของบุรุษที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังการรักษาและคู่สมรส วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(4): 103-113
   -
   34 บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   มณฑา ลิ้มทองกุล
   ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(4): 85-93
   -
   35 เนาวรัตน์ เสนาไชย
   อรสา พันธ์ภักดี
   อภิญญา ศิริพัทยาคุณกิจ
   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานและความรูกับความสามารถของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 2557; 25(2): 2-16 (TCI)
   -
   36 ชาคริต สัตยารมณ์
   ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์นิชโรจน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของการนวดด้วยนำมันหอมระเหย และประคบสมุนไพร ร่วมกับการใช้ยาต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2557; 25(2): 1-13(TCI) (มี.ค.ส.ค.)
   -
   37 กิรณา อรุณแสงสด
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   อรสา พันธ์ภักดี
   ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2557; 28(1): 130-144
   38 อังศวีร์ ภณทองสมพงษ์
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด วารสารโรคมะเร็ง 2557; 34(3): (TCI) (กค.-กย.)
   -
   39 สิริมาส วงศ์ใหญ่
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 2557; 30(2): 80-89
   -
   40 ยุวดี สารบูรณ์
   สุภาพ อารีเอื้อ
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   อาการโรคข้อเข่า ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมและการรับรู้ความเจ็บป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 2557; 30(2):80-90
   -
   41 ภากร ชูพินิจรอบคอบ
   เรณู พุกบุญมี
   อัจฉรียา ปทุมวัน
   ผลของการประคบเย็นด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แช่เย็นต่อความปวดจากหัตถการเจาะเลือดในเด็กวัยเรียน วารสารกุมารเวชสาร 2557; 21(3): 41-51
   -
   42 จงใจ จงอร่ามเรือง
   เรณู พุกบุญมี
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   ผลของการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายแบบองค์รวมต่อความสุขสบายของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของผู้ดูแล วารสารกุมารเวชสาร 2557; 21(3): 7-16
   -
   43 สุดารัชต์ ฤกษ์ใหญ่
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ผลของการนวดต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด วารสารกุมารเวชสาร 2557; 21(3): 17-28
   -
   44 อรุณรัตน์ เหล็กศักดิ์
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตโดยใช้สื่อภาพยนต์การ์ตูนย์แอนิเมชั้น 3 มิติ ต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วารสารกุมารเวชสาร 2557; 21(3): 33-40
   -
   45 ชญานิศ อสิพงษ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   การศึกษาติดตาม: ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการต่อพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการและภาวะสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร วชิรสารการพยาบาล 2557; 2(16): (ก.ค.-ธ.ค)
   -
   -
   46 บัณฑิตา ศิริจันทร์โท
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   ผลของโปรแกรมการสอนทักษะสุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วารสารกุมารเวชสาร 2557; 21(3): 23-32
   -
   47 ชนัญญา คุ้มครอง
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิ์พันธ์
   ความสัมพันธ์ของความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี วารสารเกื้อการุณย์ 2557; 21(2): 211-228
   -
   48 พิศสมัย อรทัย
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นไทย วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2557; 8(3): 212-222
   -
   49 กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
   ผจงจิต ไกรถาวร
   ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการหกล้มที่ใช้ชุมชนเป็นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและการผลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร: การศึกษาติดตามผล วารสารการพยาบาลสารธารสุข 2557; 28(3): 90-113
   -
   50 อังคณา คล้ายสุข
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุดาพรรณ ธัญจิรา
   สุภามาศ ผาติประจักษ์
   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วมของประชาชนตำบลป่าตาล อำเมือง จังหวัดลพบุรี วารสารพยาบาลสารสาธารณสุข 2557; 28(3): 41-55
   -
   51 นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์
   พวงรัตน์ มณีวงษ์
   อรณีย์ ศรีสุข
   ณัฎฐ์พัชร์ โพธิ์เงิน
   นรีมาลย์ นีระไพจิตร
   ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน วารสารพยาบาลสารสาธารณสุข 2557; 28(3): 30-40
   -
 • 2556 (2013)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   1 ทรงศิริ เหล่าทรัพย์เจริญ
   โสภิณ แสงอ่อน
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 31-47 (สมศ/TCI)
   2 วรฤทัย กำลังหาญ
   เสริมศรี สันตติ
   เรณู พุกบุญมี
   พิศสมัย อรทัย
   ผลการประยุกต์อุปกรณ์พ่นยาแบบฝอยละอองต่อพฤติกรรมยอมรับการพ่นยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในเด็กเล็กที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็ง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 48-59 (สมศ/TCI)
   3 กัญญา จันทร์ใจ
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   อรสา พันธ์ภักดี
   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรค เอส แอล อี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 60-72 (สมศ/TCI)
   4 ปณิตา คุณสาระ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 73-86 (สมศ/TCI)
   5 ปัญฑ์ชนิต จินดาธนสาร
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   วรรณภา ประไพพานิช
   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 87-101 (สมศ/TCI)
   6 สุดา รองเมือง
   กนกพร เรืองเพิ่มพูน
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบำบัดในนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 87-101 (สมศ/TCI)
   7 ผจงจิต ไกรถาวร
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 143-156 (สมศ/TCI)
   8 สุมณฑา ห่วงทอง
   นพวรรณ เปียซื่อ
   จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
   กรณีศึกษา: พฤติกรรม ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงในชุมชน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 129-142 (สมศ/TCI)
   9 ผจงจิต ไกรถาวร
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุวัจนา น้อยแนม
   ปัจจัยทำนายความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2556; 27(1): 1-15. TCI
   10 พิชญากร ศรีปะโค
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5 วารสารพยาบาลทหารบก 2556; 14(1): 71-84 (สมศ/TCI)
   11 สาคร สอนดี
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ผลของโปรแกรมการสอนทักษะชีวิตโดยใช้ภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่นต่อทักษะชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 กุมารเวชสาร 2556; 20(1): 38-46 (TCI)
   12 ผาณิตา ปานเงิน
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   ผลของโปรแกรมการสอนทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนเป็นสื่อต่อทักษะชีวิตในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กุมารเวชสาร 2556; 20(1): 30-36 (TCI)
   13 สัณห์ฤทัย พิลา
   เรณู พุกบุญมี
   พัชรินทร์ บุญรินทร์
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยเด็กของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ กุมารเวชสาร 2556; 20(1): 20-29 (TCI)
   14 ณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด
   มณี อาภานันทิกุล
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล วารสารสภาการพยาบาล 2556; 28(1): 19-23 (สมศ/TCI)
   15 ตวงทิพย์ บินไทยสงค์
   อรสา พันธ์ภักดี
   พิศสมัย อรทัย

   ดิษยา รัตนากร
   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน วารสารเกื้อการุณย์ 2556; 20(1): 15-29
   16 ประคอง อินทรสมบัติ
   สุปรีดา มั่นคง
   สมทรง จุไรทัศนีย์
   สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค
   วิลาวัณย์ ประสารอธิคม
   ปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัย
   นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์
   การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างครบวงจรและต่อเนื่องการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(2): 194-205 (สมศ/TCI)
   17 สิริลักษณ์ ศรีเสวต
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   เรณู พุกบุญมี
   ผลของเสียงเพลงโมสาร์ทต่ออัตราการเต้นหัวใจ อัตราการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะเวลาการนอนหลับในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(2):221-234 (TCI)
   18 ประนอม ภู่ศรีทอง
   วรพรรณ ผดุงโยธี
   การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(2): 235-248 (สมศ/TCI)
   19 สมจิต จันทร์บาง
   ศุภร วงศ์วทัญญู
   สุภาพ อารีเอื้อ
   ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะความดันโนกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยศัลยกรรมสมอง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(2): 264-276 (สมศ/TCI)
   20 มลฤดี เกษเพชร
   สุปรีดา มั่นคง
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังต่อความผาสุกทางใจและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(2): 277-290 (สมศ/TCI)
   21 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   จริยา วิทยะศุภร
   ความแข็งแกร่งในชีวิต เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจและสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2556; 7(2): 12-24. (TCI)
   22 สิรวี อินหรุ่น
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   เรณู พุกบุญมี
   ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นด้วยนมมารดา ต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 320-332 (TCI)
   23 สุธาสินี แซ่หุง
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   เรณู พุกบุญมี
   การทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 293-307 (TCI)
   24 ณชนก เอียดสุย
   ศุภร วงศ์วทัญญู
   สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
   ความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้องอกสมอง ในระยะรอเข้ารับการผ่าตัดสมอง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 349-364 (TCI)
   25 ศิวพล ศรีแก้ว
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   สุปรีดา มั่นคง

   สุชาติ ไชยโรจน์
   ระดับความปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 333-348 (TCI)
   26 สมจิต วรรณขาว
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   เรณู พุกบุญมี
   ผลของเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจต่อระยะเวลาการหลับในทารกเกิดก่อนกำหนด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 308-319 (TCI)
   27 อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   อรสา พันธ์ภักดี
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการรักษาสมดุลพลังงานต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 308-319 (TCI)
   28 วิภาวี ปุสวิโร
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ศุภร วงศ์วทัญญู

   อรพิชญา ไกรฤทธิ์
   มุกดา เดชประพนธ์
   ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นนักวิ่งระยะไกล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 382-399 (TCI)
   29 น้ำทิพย์ ทองสว่าง
   เรณู พุกบุญมี
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(1): 16-30 (TCI)
   30 สายลม เกิดประเสริฐ
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลต่อการเรียนการสอนในห้องฝึกปฏิบัติทักษะทางการผดุงครรภ์ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในห้องคลอด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 400-416 (TCI)
   31 วิไล ตั้งปนิธานดี
   จันทรา แก้วภักดี
   สุขฟอง วงศ์สถาพรพัฒน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาดหวังกับความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริงต่อการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 417-427 (TCI)
   32 สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์
   แสงทอง ธีระทองคำ
   สมนึก สกุลหงส์โสภณ
   ผลของบทสวดมนต์ประกอบดนตรีต่อความเครียดและความดันเลือดในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนที่เลือกสรร วชิรสารการพยาบาล 2556; 15(1): 58-74
   33 ไพรินทร์ พัสดุ
   ศุภร วงศ์วทัญญู
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   ความเครียด การเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแล และการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บที่ศีรษะ วชิรสารการพยาบาล 2556; 15(1): 47-57
   34 จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
   มุกดา เดชประพนธ์

   ชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์
   พิณทิพ รื่นวงษา
   ภิญโญ พานิชพันธ์
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมที่บูรณาการความรู้ด้านภายวิภาค สรีรวิทยา เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกายผู้ใหญ่: การตรวจศีรษะและคอ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2556; 19(3): 428-443 (TCI)
   35 นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ
   พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
   ผลของการสวมกางเกงหลังคลอดกับการสวมผ้าถุงในสตรีหลังคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี วารสารพยาบาล 2556; 62(4): 43-49 (TCI)
   36 วาริศา แย้มศรี
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   อรสา พันธ์ภักดี
   ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2556; 27(3): 41-57 (TCI)
   37 พนัชญา ขันติจิตร
   นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
   บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2556; 31(1): 34-42 (TCI)
   38 บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   สมจิต หนุเจริญกุล

   สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
   Marylin J. Dodd
   ธวัชชัย วรพงศธร
   คะนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
   การเปลี่ยนแปลงชุดของอาการที่เกิดขึ้นในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ระยะก่อนจนถึงภายหลังรักษา รามาธิบดีเวชสาร 2556; 36: 210-217 (TCI)
 • 2555 (2012)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   1 รุจา ภู่ไพบูลย์
   สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์
   นารีรัตน์ จิตรมนตรี
   มณี อาภานันทิกุล
   อาภา ยังประดิษฐ์
   นิตยา สินสุกใส
   สุจินดา มารุโอ
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   ฉวีวรรณ อยู่สำราญ
   วัฒนา เทียมปฐม
   ราตรี ภูศรี
   กระบวนการพัฒนาสุขภาพพอเพียงในชุมชน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2555; 35(1): 28-38 (ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล) TCI
   2 ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   รัชนี นามจันทรา
   สมจิต หนุเจริญกุล
   ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร
   กนกพร นทีธนสมบัติ
   ประทุม สร้อยวงศ์
   ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม วารสารสภาการพยาบาล 2555; 27(3): 45-62 สมศ/TCI
   3 พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ไพรินทร์ แสนรักค์
   วาสนา บุตรปัญญา
   อาการท้องผูก การจัดการ และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วารสารพยาบาล 2555; 61(3): 60-68 สมศ/TCI
   4 กิจภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
   อรสา พันธ์ภักดี
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง วารสารสภาการพยาบาล 2555; 27(2): 5-16 สมศ/TCI
   5 สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลาดินในการจัดการคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2555; 7(2): 12-24 สมศ/TCI
   6 รัชนี ผิวผ่อง
   สุปรีดา มั่นคง
   อภิญญา ศิริพิทยคุณกิจ
   สุกิจ แย้มวงษ์
   ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะเลือดออกผิดปกติ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555; 20(2):93-110 สมศ/TCI
   7 ธิติพร เกียรติกังวาน
   มณี อาภานันทิกุล
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาลสตรีวัยกลางคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(1) : 24-42 ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหิดล สมศ/TCI
   8 อมรรัตน์ อำไพจิตร
   มณี อาภานันทิกุล
   ทัดทรวง ปุญญทลังค์
   ปัญหาสุขภาพทางเพศ การจัดการปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือของสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกหลังได้รับการรักษาและคู่สมรส รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(1) : 43-57 ทุนสมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี สมศ/TCI
   9 อัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(1) : 58-69 ทุน สสส. สมศ/TCI
   10 พงษ์สิทธิ์ พงษ์ประดิษฐ์
   มณี อาภานันทิกุล
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมและได้รับยาเคมีบำบัดเสริม รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(1) : 70-83 ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหิดล สมศ/TCI
   11 ธีรารัตน์ หม่อมปลัด
   สุปรีดา มั่นคง
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพที่บ้านของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องต่อการฟื้นสภาพหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(1) : 84-101 สมศ/TCI
   12 ศรัณยา แสงมณี
   มณี อาภานันทิกุล
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   กรณีศึกษา : การปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ทำงานนอกบ้าน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(1) : 119-133 สมศ/TCI
   13 รัตติกาล เรืองฤทธิ์
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   วรรณภา ประไพพานิช
   การรับรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ถือศีลอดในเดือนรามฎอน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(2): 207-22 สมศ/TCI
   14 ขวัญใจ สิทธินอก
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ฉัตรประอร งามอุโฆษ
   การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและแบบแผนการดำเนินชีวิตระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิค: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(2): 190-206 สมศ/TCI
   15 จารุณี ปลายยอด
   อรสา พันธ์ภักดี
   ชีวรัตน์ ต่ายเกิด
   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง น้ำหนักตัว และการควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(2): 223-36 สมศ/TCI
   16 วาสนา บุตรปัญญา
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ศุภร วงศ์วทัญญู
   ภาณุมาศ ขวัญเรือน
   ผลของโปรแกรมป้องกันอาการท้องผูกสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(2): 237-48 สมศ/TCI
   17 ศิวาพร ทองสุข
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   พิศสมัย อรทัย
   พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(2): 178-89 สมศ/TCI
   18 สุมิตรา ชูแก้ว
   ยุพาพิน ศิรโพธ์งาม
   วรรณภา ประไพพานิช
   ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(2): 249-58 สมศ/TCI
   19 นรลักขณ์ เอื้อกิจ
   วราภรณ์ ชัยวัฒน์
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อความตั้งใจสูบบุหรี่ของวัยรุ่น วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555; 24(2): 92-103 สมศ/TCI
   20 เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
   สุพรรณี ธรากุล
   สถานการณ์ครูอนามัยในประเทศไทย วารสารวิชาการสาธารณสุข 2555; 21(3): 499-512 TCI
   21 บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 298-310 สมศ/TCI
   22 วันทนีย์ ชัยฤทธิ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 311-326 สมศ/TCI
   23 มณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   มณี อาภานันทิกุล
   ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 327-342 สมศ/TCI
   24 ไพรินทร์ แสนรังค์
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
   การดูแลด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 343-357 สมศ/TCI
   25 บุษรา ดาวเรือง
   นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
   ดรุณี ชุณหะวัติ
   ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดหลังผ่าตัดโรคกระดูกและข้อต่อความรู้ของพยาบาล การรับรู้ของผู้ป่วยต่อการปฏิบัติพยาบาล และต่อผลลัพธ์ของการจัดการความปวด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 358-371 สมศ/TCI
   26 เสาวนีย์ วรรลออ
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
   แรงสนับสนุนจากครอบครัวตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 372-388 สมศ/TCI
   27 ชญานันท์ ใจดี
   เสริมศรี สันตติ
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2555; 18(3): 389-403 สมศ/TCI
   28 ทัศนา ทวีคูณ
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   ปัจจัยทำนายความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2555; 22(3): 1-11 TCI
   29 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   ทัศนา ทวีคูณ
   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณทิต วารสารพยาบาล 2555; 61(2): 18-27 สมศ/TCI
   30 พีรญา ไสไหม
   ไสว นรสาร
   กรองได อุณหสูต
   ความสามารถเชิงสมรรถนหลักของพยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี รามาธิบดีเวชสาร 2555; 35(4): 83-89 สมศ/TCI
   31 ษาริณ สิงห์สวัสดิ์
   ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองเส้นรอบเอว และระดับไขมันในเลือด (เอชดีแอบคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์) ของบุคลากรสุขภาพ วารสารสภาการพยาบาล 2555; 27(4): 109-122 สมศ/TCI
   32 ศิริหงส์ ซิ้มเจริญ
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   แสงทอง ธีระทองคำ
   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การรับรู้ต่อการส่งเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิม วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555; 20(3): 35-46
   32 ณัฏฐิรา ประสาทแก้ว
   แสงทอง ธีระทองคำ
   วันทนา มณีวงศ์กูล
   ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2555)
 • 2554 (2011)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   1 รุจา ภู่ไพบูลย์
   อรุณศรี เตชัสหงส์
   เฉลิมศรี นันทวรรณ
   สมร อริยานุชิตกุล
   บทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียนและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 2554; 9(1): 72-85 ;
   2 ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
   เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
   สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึก ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด วารสารกองการพยาบาล 2554; 38(2): 34-45
   3 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ทัศนา ทวีคูณ
   จริยา วิทยะศุภร
   พิศสมัย อรทัย
   ความแข็งแกร่งในชีวิตและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2554; 25(1): 1-13
   4 ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   อัจฉรียา ปทุมวัน
   สมทรง จุไรทัศนีย์
   อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช
   ผลของโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 126-140
   5 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   รณชัย คงสกนธ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี รามาธิบดีเวชสาร 2554; 34(1): 10-19
   6 บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   สมจิต หนุเจริญกุล
   สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
   ธวัชชัย วรพงศธร
   คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
   ปัจจัยทำนายการเปลี่ยนแปลงความทุกข์ทรมานจากอาการที่เกิดในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูก รามาธิบดีเวชสาร 2554; 34(1): 45-57
   7 เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
   ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติตระกูล
   ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดประจำเดือนกับการทำงานเป็นกะในพยาบาลไทย รามาธิบดีเวชสาร 2554; 34(2): 97-106
   8 เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
   สุพรรณี ธรากุล
   สถานการณ์การปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียนในประเทศไทย วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2554; 25(1): 115-141
   9 พินิจ ปรีชานนท์
   กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
   เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล
   กษิรา สกุลรักชาติ
   อาภัสสร รัศมีเฟื่อง
   ผลของการใช้รูปแบบบริการพยาบาลผ่าตัดตาผู้ป่วยเด็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของบิดามารดาต่อพฤติกรรมความร่วมมือของผู้ป่วยเด็กอายุ 1-6 ปีและความพึงพอใจของบิดามารดา รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 248-263
   10 จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์
   สุปาณี เสนาดิสัย
   ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 278-286
   11 ศรีสมร ภูมนสกุล
   ปรานี ป้องเรือ
   กุลสตรี วรรธนะไพสิฐ
   ปัจจัยทำนายความผาสุกในครอบครัวของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   12 นฤมล กิจจานนท์
   ศิวพร ดีบ้านคลอง
   ภาวะแทรกซ้อนและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ชนิดใช้และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   13 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ศรีสุดา วนาลีสิน
   ลัดดา แสนสีหา
   ขวัญพนมพร ธรรมไทย
   พิศสมัย อรทัย
   ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   14 อัจฉรา จงเจริญกำโชค
   นฤมล กิจจานนท์
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาคาท่อช่วยหายใจหลังผ่าตัดหัวใจ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   15 มณี อาภานันทิกุล
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   อาภา ยังประดิษฐ
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารพยาบาล 2554; 60(4): (ตอบรับให้ตีพิมพ์)
   16 รุจา ภู่ไพบูลย์
   อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
   ศิริไชย หงส์สงวนศรี
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ปัจจัยทำนายอาการปวดศีรษะในวัยรุ่น วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2554; 56(3): (รอผลตอบรับ)
   17 สมนึก สกุลหงส์โสภณ
   สิริวรรณ อนัตโชค
   กฤษณ์ โหลสกุล
   ปัจจัยบางประการ ความสามารถในกิจวัตรประจำวัน และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองที่บ้าน วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2554; 4(2) : 36-52
   18 สิริรัตน์ ลีลาจรัส
   พิศสมัย อรทัย
   ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้หญิงไทยที่ได้รับการวินิจฉันว่าเป็นความดันโลหิตสูง วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2554; 25(3): (ตอบรับให้ตีพิมพ์)
   19 พิชญ์ประอร ยังเจริญ
   สุภาพ อารีเอื้อ
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรทางการพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 1-19
   20 เวหา เกษมสุข
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   กิจกรรมและผลลัพธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(2): 70-84
   21 สุนีย์ อังศุภาสกร
   นพวรรณ เปียซื่อ
   สุรัตน์ โคมินทร์
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร วารสารเกื้อการุณย์ 2554; 18(1): 98-111
   22 มาณวิภา พัฒนมาศ
   ทัศนา ทวีคูณ
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส: การศึกษาความเป็นไปได้ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2554; 25(1): 14-27
   23 พรทิพย์ คะนึงบุตร
   ดรุณี ชุณหะวัต
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   การประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center) โรงพยาบาลปทุมธานี วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2554; 25(1): 75-86
   24 กานดา กาญจนโพธิ์
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   สุภาพ อารีเอื้อ
   ธเนศ วัฒนะวงษ์
   ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่รับการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 36-50
   25 มณีรัตน์ ศรีมาน้อย
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   สตรีรัตน์ ธาดากานต์
   ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหนะของโรคธาลัสซีเมีย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 51-62
   26 โสพิศ สุมานิต
   เรณู พุกบุญมี
   เสริมศรี สันตติ
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของผู้ดูแล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 63-74
   27 ฐิติมาภรณ์ พรหมรอด
   สุปรีดา มั่นคง
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   การได้รับการตอบสนองความต้องการและการเผชิญความเครียดของญาติก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 75-89
   28 จรียา เขียวผึ้ง
   ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์
   ประคอง อินทรสมบัติ
   อรพิชญา ไกรฤทธิ์
   ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อคุณภาพการนอนในผู้สูงอายุที่ภาวะนอนไม่หลับ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 90-107
   29 ทิพเนตร งามกาละ
   ประคอง อินทรสมบัติ
   สุปรีดา มั่นคง
   การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการหกล้มในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 108-125
   30 แพรวพรรณ ปราโมช ณ อยุธยา
   สุปรีดา มั่นคง
   ประคอง อินทรสมบัติ
   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะในตนเองของพยาบาลวิชาชีพ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(1): 141-156
   31 นราพร แย้มเจิม
   แสงทอง ธีระทองคำ
   นพวรรณ เปียซื่อ
   การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานระบบการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลในชุมชนที่เลือกสรร รามาธิบดีเวชสาร 2554; 34(2): 107-121
   32 สุมลทิพย์ สนธิเมือง
   เสริมศรี สันตติ
   พิศสมัย อรทัย
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   ประสิทธิภาพของการดูดน้ำมูกในปากและจมูกโดยใช้เอ็ม ยู-ทิป ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจโดยใช้แรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 203-217
   33 แขนภา รัตนพิบูลย์
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   อัจฉรียา ปทุมวัน
   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 232-247
   34 ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   ผลของดนตรีต่อภาวะหลับตื่นของทารกคลอดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 178-190
   35 ปูชิตา ทำเนา
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   อัจฉรียา ปทุมวัน
   ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 218-231
   36 กันตินันท์ สอดสุข
   เรณู พุกบุญมี
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยใช้พลาสติกห่อหุ้ม ภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 191-202
   37 พนิดา ไกรนรา
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ธีระศักดิ์ แก้วอมตะวงศ์
   สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
   การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(2): 287-304
   38 ระเบียบ เทียมมณี
   สุปาณี เสนาดิสัย
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการมารับการรักษาต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   39 สุธานันท์ ชุนแจ่ม
   โสภิณ แสงอ่อน
   ทัศนา ทวีคูณ
   การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   40 สารภี พุฒคง
   อรสา พันธ์ภักดี
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ธีระศักดิ์ แก้วอมตวง
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในการใช้ยาและระดับการควบคุมโรคหืดของผู้สูงอายุโรคหืด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   41 ไพลิน พิณทอง
   ธิราภรณ์ จันทร์ดา
   อรสา พันธ์ภักดี
   พงศ์เทพ ธีระวิทย์
   ประสบการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   42 พัชรินทร์ นินทจันทร์
   โสภิณ แสงอ่อน
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ดรุณี ชุณหะวัต
   รณชัย คงสกนธ์
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมขนเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   43 พิศสมัย อรทัย
   ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
   การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   44 กนกพร เรืองเพิ่มพูน
   สุดา รองเมือง
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ลักษะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   45 อมรรัตน์ นธะสนธิ์
   วิไล ตั้งปนิธานดี
   สุขฟอง วงศ์สถาพรพัฒน์
   พิชญา ทองโพธิ์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลโดยใช้โครงการตลาดนัดสุขภาพ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์)
   46 มณี อาภานันทิกุล ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(4): รอการตีพิมพ์
   47 พรทิพย์ มาลาธรรม ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(4): รอการตีพิมพ์
   48 พรพิมล มาศนรากรณ์
   นฤมล กิจจานนท์
   สุชาต ไชยโรจน์
   ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบ Fast-track ในผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 2554; 22(1): 28-42
   49 อมรศรี ฉายศรี
   สุปาณี เสนาดิสัย
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์สุขภาพชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน: กรณีศึกษา รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): 506-519 (สมศ/TCI)
   50 ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
   สมจิต หนุเจริญกุล
   อรสา พันธ์ภักดี
   รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
   คะนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
   ธวัชชัย วรพงศธร
   ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ความพร้อมก่อนออกจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 2554; 22(2): 44-57
   51 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล
   ธมลวรรณ คณานิตย์
   นพวรรณเปียซื่อ
   อาจารี สุริยขันธ์
   ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2554; 19(2): 290-296.
   52 อาภรณ์ เสียงแหลม
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดารเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีในสังคมไทย วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2554; 25(3):38-55.
   53 พวงผกา มั่นหมาย
   สุภาพ อารีเอื้อ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   วิโรจน์ กวีวงศ์โกวิท
   ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูก ต่ออุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสะโพก วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 29(4): 10-17 TCI
 • 2553 (2010)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   1 มณฑา ลิ้มทองกุล
   สุภาพ อารีเอื้อ
   ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(1): 83-95
   2 วันเพ็ญ ไสไหม
   สุดาพรรณ ธัญจิรา
   ณวีร์ชยา ประเสริฐสุขจินดา
   ความรุนแรงในสถานที่ทำงานกับการจัดการเมื่อเผชิญกับความรุนแรงของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(1): 121-135
   3 ทัศนา บุญทอง
   วิไล นาป่า
   วาสนา แฉล้มเขตร
   รณชัย คงสกนธ์
   ผลของการผ่อนคลายแบบเกร็งกล้ามเนื้อต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคหอบหืด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(1):136-150
   4 เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
   บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์
   อุมาพร อุดมทรัพยากุล
   เฉลิมศรี นันทวรรณ
   การรับรู้ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานตามเกณฑ์ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในญาติสายตรงลำดับแรกของผู้ที่เป็นเบาหวาน รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 169-184
   5 สตรีรัตน์ ธาดากานต์
   ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ
   อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ์
   การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองและของทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วนร่วมกับเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 185-199
   6 พรทิพย์ มาลาธรรม
   ปิยะนันท์ พรหมคง
   ประคอง อินทรสมบัติ
   ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 218-237
   7 พิศสมัย อรทัย
   เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
   การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(3): 350-363
   8 แสงทอง ธีระทองคำ
   ทัศนา ทวีคูณ
   ผลของการอบรมพัฒนาจิตต่อความเครียดและสมรรถนะแห่งการมีสติของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(3): 364-377
   9 แสงทอง ธีระทองคำ
   เบญจพร จึงเกรียงไกร
   ไสว นรสาร
   การศึกษาติดตามผลของการจัดการเรียนการสอนกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลต่อความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลตามกฎหมายของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(3): 378-389
   10 นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
   ประไพ อริยประยูร
   ปนัดดา สุวรรณภราดร
   กมลวรรณ จลาพงษ์
   ความเที่ยงของแบบประเมินแผลเปิดและความสอดคล้องของการประเมินแผลโดยพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(3): 421-431
   11 ศิราณี เก็จกรแก้ว
   รุจิเรศ ธนูรักษ์
   อภรชา ลำดับวงศ์
   เบญจพร จึงเกรียงไกร
   สุจินดา ริมศรีทอง
   ศิริลักษณ์ อภิวานิชย์
   ผลของวิธีการสอนแบบส่งเสริมการสะท้อนคิดต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และความคิดเห็นต่อวิธีการสอนของนักศึกษา วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2553; 4(1): 52-61
   12 อรสา พันธ์ภักดี
   อำภาพร นามวงศ์พรหม
   รัชนี นามจันทรา
   มณี อาภานันทิกุล
   อัจฉรียา ปทุมวัน
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   จริยา วิทยะศุภร
   ฉวีวรรณ ธงชัย
   รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย วารสารสภาการพยาบาล 2553; 25(3): 89-107
   13 ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
   กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
   สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด วารสารกองการพยาบาล 2553; 37(3): 37-51
   14 ยุวดี วิทยพันธ์
   วิโรจน์ ธนศิริรักษ์
   เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
   ฉัตรชัย เอกพันธ์กุล
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2553; 40(2): 215-225
   15 พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
   นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ
   เปรียบเทียบผลของการใช้หมอนนมแม่และหมอนปกติในการให้นมมารดาของสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี วารสารพยาบาล 2553; 59(2): 19-27
   16 รุจา ภู่ไพบูลย์
   จิรา อ่อนไสว
   ปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร วารสารพยาบาล 2553; 59(2): 52-60
   17 นิชธิมา ศรีจำนง
   ทัศนีย์ รวิวรกุล
   สุนีย์ ละกำปั่น
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 2553; 26(1): 28-43
   18 กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม การใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนในห้องผ่าตัด วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 2553; 3(2): 23-31
   19 ปิยวดี ขัดทะเสมา
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ดรุณี ชุณหะวัต
   ภาวะน้ำลายแห้ง วิธีการจัดการและผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอภายหลังได้รับรังสีรักษา รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(1): 40-53
   20 นงนุช ทากัณหา
   สุปรีดา มั่นคง
   ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
   ผลของโปรแกรมการบริหารแขนและไหล่ต่อความสามารถในการบริหารและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(1): 70-82
   21 ยุพาพรรณ ช้างพลายงาม
   ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ฉัตรประอร งามอุโฆษ
   การเปลี่ยนผ่านจากการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานเป็นยาฉีดอินซูลินของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 200-216
   22 พิมลรัตน์ อินแสน
   วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
   อรสา พันธ์ภักดี
   การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบไม่ทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 238-258
   23 ขวัญหทัย ไตรพืช
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
   วิศาล คันธารัตนกุล
   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 259-278
   24 เทียรทอง นิ่มศิริ
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   อรพินธ์ เจริญผล
   ความสามารถในการทำนายของปัจจัยคัดสรรต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายังยั้งการเจ็บครรภ์คลอด วชิรสารการพยาบาล 2553; 12(1): 82-100
   25 ยมพร ศักดานุภาพ
   ลดาวัลย์ นิชโรจน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อระดับน้ำตาลในเลือด และอาการชาของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 วารสารสุขศึกษา 2553; 33(114): 44-54
   26 พนิดา ภูโยฤทธิ์
   ลดาวัลย์ นิชโรจน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชา และแรงกดที่เท้า วารสารสุขศึกษา 2553; 33(114): 55-68
   27 ศิริพร ชาวสุรินทร์
   รุจา ภู่ไพบูลย์
   พัชรินทร์ นินทจันทร์
   ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
   ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมต่อทัศนคติบรรทัดฐาน การรับรู้ ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น วชิรสารการพยาบาล 2553; 1(12): 18-28
   28 ศตกมล ประสงค์วัฒนา
   สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
   อรสา พันธ์ภักดี
   สุรินธร กลัมพากร
   อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน: กรณีศึกษาชุมชน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วารสารสาธารณสุข 2553; 24(2): 33-47
   29 บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
   ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
   ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารพยาบาล 2553ว59(4)ซ9-16(สมศ/TCI)
 • 2552 (2009)
  • ลำดับ

   ชื่อผู้วิจัย

   ชื่อเรื่อง

   เผยแพร่

   บทคัดย่อ

   1 นพวรรณ เปียซื่อ
   ดุษณี ทัศนาจันทธานี
   สุมาลี กิตติภูมิ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(1): 48-59
   2 วรรณา สุขสบาย
   ศิวาพร ทองสุข
   การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(1): 60-75
   3 นฤมล กิจจานนท์
   อัจฉรา จงเจริญกำโชค
   พรพิมล มาศนรากรณ์
   ความเหนื่อยหน่ายของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤติ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(1): 86-97
   4 มณฑา ลิ้มทองกุล
   สุภาพ อารีเอื้อ
   แหล่งความเครียด วิธีการเผชิญความเครียดและผลลัพธ์การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(2): 192-205
   5 สมพร ชินโนรส
   มยุรี จิรภิญโญ
   ขวัญจิตร์ ปุ่นโพธิ์
   การจัดการกับความปวด และความพึงพอใจต่อการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(3): 317-343
   6 กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
   ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
   ผลของการประยุกต์ใช้สื่อประสมต่อความคาดหวังและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในห้องผ่าตัดของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(3): 417-430
   7 พรทิพย์ มาลาธรรม
   จิราพร คงเอี่ยม
   ประคอง อินทรสมบัติ
   ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนจากครอบครัวและแรงสนับสนุนจากเพื่อนกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(3): 431-448
   8 ดรุณี ชุณหะวัต
   อรสา พันธ์ภักดี
   สุมลชาติ ดวงบุบผา
   สมทรง จุไรทัศนีย์
   วิไล ตั้งปนิธานดี
   พิชญา ทองโพธิ์

   อารยา หาอุปละ
   ผลของโครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ วารสารพยาบาล 2552; 58(3-4): 94-103
   9 อรสา พันธ์ภักดี
   จิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์
   พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เลิกสูบบุหรี่ วารสารพยาบาล 2552; 58(3-4): 104-113
   10 แสงทอง ธีระทองคำ
   สมจิต หนุเจริญกุล

   นงลักษณ์ สุวิสิษฐ์
   การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย วารสารสภาการพยาบาล 2552; 24(2): 39-49
   11 พรรณวดี พุธวัฒนะ
   ปิยวดี ขัดทะเสมา
   ดรุณี ชุณหะวัต
   ภาวะน้ำลายแห้ง ภาวะโภชนาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอภายหลังได้รับรังสีรักษา วารสารโภชนาบำบัด 2552; 20(2): 60-97
   12 สุพรรณี ธรากุล
   เฉลิมศรี นันทวรรณ
   สุพิชญา หวังปิติพานิชย์
   การประเมินผลการกู้ชีพในชุมชน วารสารวิชาการสาธารณสุข 2552; 15(4): 597-605
   13 ภัทระจิต บวรสมบัติ
   ภฤศ หาญอุตสาหะ
   การศึกษาสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมการเกิดแผลกระจกตาในโรงพยาบาลรามาธิบดี จักษุสาธารณสุข 2552; 22(2): 76-83
   14 Thadakant S.
   Kritsupalerk W.
   Thai women's belief on roles of nurse-midwives working with pregnant women in ante natal, intranasal and postnatal units รามาธิบดีเวชสาร 2552; 32: 21-30
   15 นันทนิจ สุทธิรักษ์
   กัญญดา ประจุศิลปะ
   ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจในตน คุณลักษณะของงาน การจัดการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ วารสารสภาการพยาบาล 2552; 24(2): 88-99
   16 มนต์ตรา พันธุฟัก
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   อรพินธ์ เจริญผล
   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทเป็นมารดา ต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก ความพึงพอใจในบทบาทของมารดาความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมทารก และการเจริญเติบโตของทารก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(2): 149-161
   17 วรรณี จันทร์มาศ
   เรณู พุกบุญมี
   ทิพวัลย์ ดารามาศ
   การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหยุดหายใจในผู้ป่วยเด็กทารกเกิดก่อนกำหนด รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(2): 162-173
   18 อุษา พงษ์เลาหพันธุ์
   ศุภร วงศ์วทัญญู
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   กิจกรรมการพยาบาลและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(2): 221-232
   19 อมรตา อาชาพิทักษ์
   สุภาพ อารีเอื้อ
   พรทิพย์ มาลาธรรม
   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(2): 249-268
   20 เมธารัตน์ เยาวะ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   สุปรีดา มั่นคง
   การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(2): 269-283
   21 อินทิรา รูปสว่าง
   สุภาพ อารีเอื้อ
   พรรณวดี พุธวัฒนะ
   การศึกษาติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(3): 344-360
   22 บุญทวี สุนทรลิ้มศิริ
   ศรีสมร ภูมนสกุล
   อรพินธ์ เจริญผล
   ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอด ต่อความเครียดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(3): 361-372
   23 จิตสิริ รุ่นใหม่
   เสริมศรี สันตติ
   เรณู พุกบุญมี
   แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการคั่งค้างของเสมหะในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคหลอดลมโป่งพอง รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(3): 400-416
   24 จันทรา ว่องวัฒนกูล
   จันทิมา ขนบดี
   จรัสศรี ธีระกุลชัย
   อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคมต่อการแสดงบทบาทเป็นมารดาในมารดาที่ทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองและได้รับการส่องไฟ วชิรสารการพยาบาล 2552; 1(11): 6-18
   25 อรทัย ทรงผาสุก
   จันทิมา ขนบดี
   จรัสศรี ธีระกุลชัย
   อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลอัตมโนทัศน์ และแรงสนับสนุนจากคู่สมรสต่อพัฒนกิจของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตอนปลาย วชิรสารการพยาบาล 2552; 1(11): 25-38
   26 เทวีรัตน์ ฉวีวรรณ
   จันทิมา ขนบดี
   ปราณี ป้องเรือ
   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่คลอดทางช่องคลอด วชิรสารพยาบาลสาร 2552; 11(2): 34-38
   27 กัญญาณี มูลแก้ว
   จรัสศรี ธีระกุลชัย
   จันทิมา ขนบดี
   ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่ออัตราและระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีที่ทำงานนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร วชิรสารการพยาบาล 2552; 11(1): 55-65
   28 ชลิดา จันเทพา
   นพวรรณ เปียซื่อ
   ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศรีสะเกษ วารสารการแพทย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2552; 24(2): 25-37
   29 บุษรัตน์ เล็กเชาว์รัตน์
   นพวรรณ เปียซื่อ
   การสำรวจฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2552; 5(3): 31-40
   30 รพีพันธ์ สุ่มหิรัญ
   สุปรีดา มั่นคง
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 2552; 20(1): 17-32
   31 เสาวลักษณ์ ทำมาก
   อรสา พันธ์ภักดี
   กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
   พิศสมัย อรทัย
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 2552; 20(2): 31-44
   32 จุฑามาศ ผุนลาวงษ์
   กนกพร หมู่พยัคฆ์
   ดวงใจ รัตนธัญญา
   วชิรา กสิโกศล
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ วารสารพยาบาลศาสตร์ 2552; 27(2): 92-102