เสวนา “ผ่าตัดคดีแพทย์ทำอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง”

เสวนา ผ่าตัดคดีแพทย์ทำอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง
เสวนา ผ่าตัดคดีแพทย์ทำอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้องเสวนา ผ่าตัดคดีแพทย์ทำอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้องเสวนา ผ่าตัดคดีแพทย์ทำอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง
 

 สภาอาจารย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา เรื่อง ผ่าตัดคดีแพทย์ทำอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง โดย นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1