งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีงานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีงานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีงานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 จัดงานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันสามัคคีที่มีต่อกันมายาวนานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี อาจารย์แพทย์ รวมทั้งศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันสานสัมพันธ์อันดี พบปะสังสรรค์รำลึกถึงความหลังและร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน  อีกทั้งได้รับความสนุกสนานอย่างเป็นกันเองของพี่น้องร่วมสถาบันในบรรยากาศที่อบอุ่น อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ทราบวิสัยทัศน์ การพัฒนา และความก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุน ดังนี้

- มอบเงินสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  จำนวน 6,890,307.10 บาท

- มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 500,000 บาท

- มอบเงินสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จำนวน 163,058.09 บาท

โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล