การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน (School Health Manager Training Program in Community)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน (School Health Manager Training Program in Community)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน (School Health Manager Training Program in Community) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน (School Health Manager Training Program in Community) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน (School Health Manager Training Program in Community)
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน” (School Health Manager Training Program in Community) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมี นพ.กฤช ลี่ทองอิน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวรายงาน  

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี