พิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล

พิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล
พิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาลพิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล
พิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาลพิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาลแก่หัวหน้างานการพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาธินี คัชมาตย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คุณสุภาณี วิไลนำโชคชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และคุณเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมอบขีดผู้บริหารพยาบาลในครั้งนี้    

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์