อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit)อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit)อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit)
 

งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit) โดยได้รับเกียรติจาก อ.พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพ การล้างมือ และความปลอดภัยของสารชีวภาพและสารเคมี โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งกลุ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้อง 708AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล