งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 เรื่อง “From Code to Clinical Care: Real-World Experience in Artificial Intelligence (จากโค้ดสู่คลินิก ประสบการณ์จริงกับปัญญาประดิษฐ์)” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม เป็นองค์ปาฐก โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และ รศ. พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมต้อนรับองค์ปาฐกและผู้ร่วมงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงกตเวทิตาคุณ แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.รจิต บุรี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ นักบริหาร และครูแพทย์ที่อุทิศตนในการสอนศิษย์ อีกทั้งยังเป็นปูชนียบุคคลสำคัญยิ่งที่ได้สร้างคุณประโยชน์ และนำความรู้อันทรงคุณค่ากลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)