ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธาณรัฐประชาธิบไตยติมอร์-เลสเต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธาณรัฐประชาธิบไตยติมอร์-เลสเต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธาณรัฐประชาธิบไตยติมอร์-เลสเตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธาณรัฐประชาธิบไตยติมอร์-เลสเตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธาณรัฐประชาธิบไตยติมอร์-เลสเต
 

 ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา (AFPPD) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานเรื่อง Reproductive Health Services for Women and Adolescents   

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล