You are here

Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565

Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565
Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565
 

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล