ให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scie

ให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scieให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scieให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scieให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scie ให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scieให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Scie
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านการเงินการคลัง และอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Brad H. Pollock, Department Chair, Department of Public Health Sciences UC Davis School of Medicine และ Dr. Faith Boucher Clinical Instructor, Department Public Health Sciences, UC Davis School of Medicine, USA ในโอกาสมาเยือนเพื่อเจรจาความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี