You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก "รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อน"

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอนุรักษ์โลก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤตโลกร้อน
 

องศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายกายภาพและพัสดุ กล่าวรายงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเพ้นท์ถุงผ้า

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันพุธของเดือนสิงหาคม 2565 ต่อเนื่อง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และสร้างจิตสำนึกในการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก ซึ่งจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และโลกร้อน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี