การจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ

การจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ
การจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯการจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯการจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯการจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯการจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯการจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ
 

หน่วยสวัสดิการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) Founder and Group CEO, Bitkub Capital Group MoidingVice President Thai Fintech Association ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

- DeFi

- Blockchain & DeFi กับวงการแพทย์และการรักษาพยาบาล

- Challenge ของโรงเรียนแพทย์ในระบบเศรษฐกิจใหม่

- Take home จากเวที World Economic Forum @ Davos

โดยมีทีมผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมรับฟัง และบางส่วนรับฟังผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร