ดึงผมตัวเอง สัญญาณของโรคทางจิตเวช (Trichotillomania)