(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Management of Acute deep vein thrombosis

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Vascular Cadeveric Lecture

Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @14:00-16:00
Workshop : Monday 26 March 2023 @9:00-...

 
Neuro surgery interhospital conference 2023

Neuro surgery interhospital conference
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08:30-12:00 น.
ณ ห้องประชุม...

 
gift66

มอบของที่ระลึกให้กับคณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรศัลยศาสตร์ ในโครงการฝึกอบรม...

 
PDPA in Medical Education

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ELECTIVE ABROAD 2023

Friday, 21 April 2023 @07:45-08:45 am Room 623, floor 2 Administrative building

 
Relscitative tharacotomy

Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @17:00-17:30
Workshop : Wednesday 29 March 2023 @9:00-12...

 
12th Surgical Quality Conference

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการ...

 
SURGEON ASPECTS

SPEAKER: Asst.Prof. Jakrapan Jirasiritham
MODERATOR: Asst.Prof. Tharin Thampongsa
March 15, 2...

 
CARELAB 2023

วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชา...

 
MOU_Plastic_ and _Yanhee 2023

พิธีลงนาม ข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเซียล ภาควิชาศัลยศาสตร์...

 
Ramathibodi Surgical  Endoscopy Workshop 2023

Ramathibodi Surgical  Endoscopy Workshop 2023
15-17 February 2023