(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Are we treating VUR effectively

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-11:00 น. ห้อง 910 A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี...

 
RASP Talk 2023

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00-22.00 น.

 
Wound Management A to Z

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Non-technical Skills for Surgeons

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Introduction to Surgical research 2023

"แนะนำการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม" วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องปฎิ...

 
โปรแกรม E-doc
การอบรมโปรแกรม E- doc เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร (WI) ของภาควิชา ในวันที่ 13 กันยายน 2566
 
carelab

วันที่ 11-15 กันยายน  2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั...

 
mederror

"โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา" วันอังคารที่  5 กันยายน พศ.2566 เวลา 12:00-15:30...

 
5SE

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้เกียรติเปิดหอผู้ป่วย (5SE)ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมีอาจารย์แพทย์ และพยาบาลจากหอผู้ป่ว...

 
ไหว้ครู

ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 
HAWK2023

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00-12:00 น ณ ห้อง Skill Lab

 
ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 20

หัวข้อ การแก้ไขความขัดแย้ง…Resolving Conflicts” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศ...