รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์

alt
รศ.นพ.อัตถพร บุญเกิด : Atthaporn Boongird,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา
Certificate of Epilepsy Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA 
Certificate of Functional Restorative Neurosurgery, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA
Cleveland Clinic Clinical Disorders, Foundation, Neurophysiology/Ohio, Page-Staffs-Desc Sleep USA aertificate
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
alt
ศ.นพ.เอก หังสสูต : Ake Hansasuta,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
American Board of Neurological Surgery (Board-certified), University of Alabama, USA
American Board of Neurological Surgery (Board-eligible), University of Alabama, USA
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : ake.han@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช : Sorayouth Chumnanwej,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Certificate in ELANA Technique, University Medical Center, Netherlands
Certificate in Clinical Research Fellow in Cerebrovascular (Neurosurgery), Brigham and Women Hospital and Children Hospital, Harvard Medical School, USA
ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
alt
ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล : Wattana Mahattanakul,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
Master of Advanced Surgery in Cerebrovascular Neurosurgery, Macquarie University, Australia
Certificate of Orthopaedic/Neurosurgical Advanced Spine Trainee, Royal College of Surgeon of England, United Kingdom
Intercollegiate Specialty Examination in Neurosurgery, Royal College of Surgeon of England, United Kingdom
Fellowship of the Royal College of Surgeons of England in Neurosurgery, Royal College of Surgeon of England, United Kingdom
Membership of the Royal College of Surgeons of England, Royal College of Surgeon of England, United Kingdom
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, The Royal Free Hospital, United Kingdom
B.Sc. (Neuroscience and Basic Medical Sciences), The Royal Free Hospital, United Kingdom
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
alt
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย : Kriangsak Saetia,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Research Fellow in Spinal Neurosurgery and Reconstructive Peripheral Nerve Surgery, Baylor College of Medicine Houston, USA
ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
alt
ผศ.นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์ : Peerapong Leungapapong,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : peerapong.leu@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท์ : Siriwut Pokanan,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
อ.วสวัตติ์ มุนินทร
อ.นพ.วสวัตติ์ มุนินทร : Wasawat Muninthorn,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 

*update 15/03/2567