แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์