แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ.2561-2570(1)

นพ.นพพร เล็กเจริญสมบัติ
พ.ศ.2561
นพ.ริชกี โดยิ
พ.ศ.2561
นพ.อทิตย์ ชินะกาญจนดิษฐ์
พ.ศ.2561
นพ.ชยุตม์ พฤกษ์งามพันธ์
พ.ศ.2562
นพ.วรมรรค แสนสุโพธิ์
พ.ศ.2562
พญ.สรวีย์ ปกิจเฟืื่องฟู
พ.ศ.2562

พญ.วีรยา จริยานุภาเดชา
พ.ศ.2563
นพ.ธนกร จตุรสุวรรณ
พ.ศ.2563
นพ.อานุภาพ ภูไชยแสง
พ.ศ.2563

นพ.ยศกร เลิศไกร
พ.ศ.2563
นพ.สิริภา บำรุงเทียน
พ.ศ.2564
นพ.พงศกร นภามรกต
พ.ศ.2564
นพ.วิชญ์พล พิทักษ์สินพานิชย์
พ.ศ.2564