แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ.2541-2550(1)

นพ.สัญชัย นาคะพันธ์
พ.ศ.2541
นพ.อำนาจ กิจควรดี
พ.ศ.2541
พญ.นันทกา เทพาอมรเดช
พ.ศ.2541
นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช
พ.ศ.2542
นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์
พ.ศ.2542
นพ.เกรียงไกร กลิ่นทอง
พ.ศ.2543

นพ.จักรกฤษณ์ ปริโต
พ.ศ.2543
นพ.พิพัฒน์ ชัยสุนทร
พ.ศ.2544
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
พ.ศ.2544

นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ
พ.ศ.2544
นพ.อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
พ.ศ.2544
นพ.ณัฐฐพัชร(วรนพ)วรรณวิจิตร
พ.ศ.2545
นพ.วัฒนศักดิ์ สุขอวยชัย
พ.ศ.2545
นพ.เอกภพ กาญจนวีระ
พ.ศ.2545
นพ.พิชเยนทร์ ดองทองพล
พ.ศ.2546
นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
พ.ศ.2546
นพ.กฤตพล คงเกษม
พ.ศ.2547
นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
พ.ศ.2547

นพ.ธงชัย เลวัน
พ.ศ.2548
นพ.วราห์ เชี่ยวชาญเวชกุล
พ.ศ.2548
นพ.ปรัชญา ปัญญารัตน์
พ.ศ.2548
นพ.อัศวิน น้อยนาง
พ.ศ.2549
นพ.ณรงเดช เวชกามา
พ.ศ.2549
นพ.วิธวินท์ เกศรศักดิ์
พ.ศ.2549

นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
พ.ศ.2550
พญ.ศศิวิมล มงคลสุขไพบูลย์
พ.ศ.2550
นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท์
พ.ศ.2550