แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ.2517-2530(1)

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
พ.ศ.2517
นพ.วีระ สินพรชัย
พ.ศ.2518
นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
พ.ศ.2520
นพ.ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์
พ.ศ.2521
นพ.สมาน ตั้งอรุณศิลป์
พ.ศ.2522
นพ.ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต
พ.ศ.2523

นพ.นครชัย เผื่อนปฐม
พ.ศ.2524
นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี
พ.ศ.2525
นพ.วีระศักดิ์ ธีระพันธ์เจริญ
พ.ศ.2526

นพ.พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ
พ.ศ.2527
นพ.สุชิน บุญมา
พ.ศ.2527
นพ.ฮาร์เจริญซิงห์ คุรุวาณิชย์
พ.ศ.2528
นพ.วรชาติ จาตุประยูร
พ.ศ.2529
นพ.เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล
พ.ศ.2529
นพ.ชัฎวาล พรหมสาขา ณ สกลนคร
พ.ศ.2530
นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
พ.ศ.2530