แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2551-2560

 

 

นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์

พศ.2551

นพ.วาสิน กล่อมวิทย์

พศ.2551

นพ.กฤษกร จริงจิตร

พศ.2551

นพ.สวัสชัย ลิ่ม

พศ.2552

พญ.ปริศนา ปัญญาไวย

พศ.2552

นพ.วราพล เพ็งคา

พศ.2552

นพ.กอบกิจ สังฆรินทร์

พศ.2552

นพ.นภทีป์ เสกขพันธุ์

พศ.2553

นพ.สดุดี ปัทมธรรม

พศ.2553

พญ.พรทิพย์ ตันติวรวิทย์

พศ.2553

นพ.วิน ธีระพันธ์เจริญ

พศ.2553

นพ.ศุภมิตร แจ้คา

<พศ.2554

นพ.จิตติพงษ์ แสนโภชน์

พศ.2554

นพ.กิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์

พศ.2554

นพ.อธิกร เทียบพา

พศ.2555>

นพ.รังสวัสดิ์ สุวรรณโชติ

พศ.2555

นพ.กาญจน์ ยศธรสวัสดิ์

พศ.2556

นพ.กีรติ สุรการ

พศ.2556

นพ.พิชญะ มหาทิพย์วิถี

พศ.2556

พญ.ฮาสือน๊ะ บอซู

พศ.2556

พญ.จณิสดา สกุลสาเภาพล

พศ.2557

พญ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล

พศ.2557

พญ.ณิชา ระดมสุทธิกุล

พศ.2557

นพ.พณิช สถาพรธีระ

พศ.2557

นพ.ไซดาน หะยีสะมะแอ

พศ.2558

นพ.ณัฐกุล เกตุพิชัย

พศ.2558

 

นพ.พิชาน สถาพรธีระ

พศ.2558

นพ.กริช อริยประกาย

พศ.2559

นพ.วสวัตติ์ มุนิทร

พศ.2559

นพ.คงภคิน จันทรวงศา

พศ.2559

นพ.ชนวีร์ ชัยวสวัสดิ์ธารง

พศ.2559

พญ.ฐิตาพร ทรงความเจริญ

พศ.2560

พญ.พัชรวรรณ สิริสกุลเรืองกิจ

พศ.2560

พญ.มณีชนก สามณี

พศ.2560