แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ.2531-2540(1)

นพ.อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ
พ.ศ.2531
นพ.วีรพันธ์ ควรทรงธรรม
พ.ศ.2534
นพ.สุวัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
พ.ศ.2534
นพ.ชัชวาลย์ ธนะปุระ
พ.ศ.2535
นพ.สิงห์ สุกแสงดาว
พ.ศ.2535
นพ.อนันต์ อนันทนันดร
พ.ศ.2536

นพ.สรรเพชร เลิศตระกูล
พ.ศ.2537
นพ.บรรจบ บรรจงจิตต์
พ.ศ.2537
นพ.สิทธิพงษ์ สิทธิอุดม
พ.ศ.2537

นพ.กิตติชัย ปักธงไชย
พ.ศ.2538
นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ
พ.ศ.2538
นพ.วศิน เอาแสงดีกุล
พ.ศ.2538
นพ.นำโชค นามวิชัยศิริกุล
พ.ศ.2539
นพ.ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
พ.ศ.2539
นพ.วีระชัย กิจรุ่งไพบูลย์
พ.ศ.2539