งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Co...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2)...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หน่วย...

 

    งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง(Risk management for...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวการติดตามความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบ...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " Enterprise Risk Management " ในหลักสูตร การบริหารโรงพย...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง ภาควิชา" ให้แก่ภาควิชาต่งๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน"  ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจ เมื่อวันที่ 16...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงภาควิชา ให้แก่ภาควิชาต่างๆ   เมื่อวันที่ 17 มี...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจและโรงเรียนพยา...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายการคลัง  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องป...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที...