You are here

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)” ในระดับวิทยาเขตพญาไท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี