การเยี่ยมชมงาน "การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่"

                                                                                                       

งานบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ได้เข้าเยี่ยมชมงาน  "การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่"

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมพลังไทย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปตท.สำนักงานใหญ่