ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

 

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดการบรรยายในหัวข้อ  เรื่อง “แนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 "  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910A ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โดย รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Emergency Call งานบริหารความเสี่ยง

 

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

 

กำหนดส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person)  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

 

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

งานบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมงาน  "การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่" ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมพลังไทย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปตท.สำนักงานใหญ่

Pages