การประชุม เรื่อง สร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปี 2560 ครั้งที่ 1