ภาพการบรรยาย "แนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564"

 

การบรรยายในหัวข้อ  เรื่อง “แนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 " 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910A ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี