กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

       
          คณะฯได้กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านการพิจารณาจากของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 23 ธันวาคม 2555ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯในการประชุมครั้งที่ 3/2556  วันที่ 17 มกราคม 2556  โดยประกาศตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา

 

 กรอบการบริหารความเสี่ยงคณะฯ 

 หมายเหตุ : คณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17 มกราคม 2556
 

 

นโยบายบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  มีดังนี้
 
1. คณะฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่คณะฯ กำหนด
 
3. คณะฯ มีการประเมิน ติดตาม และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของคณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
4. คณะฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับยุทธศาสตร์และในงานประจำ
 
    หมายเหตุ : คณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17 มกราคม 2556