การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ในหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 29