วันที่  2 เมษายน  2558  ณ ห้องประชุม  907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรีย...

 

วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

 

วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

 

วันที่ 7 มกราคม  2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี...

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องประชุม 910B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย...