การบรรยายหัวข้อ " Enterprise Risk Management " ในหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 45 ประจำปี 2559