การอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 
     

การอบรม เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565"

โดยวิทยากร อาจารย์ นายแพทย์นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565