การอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี