การอบรม แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระดับหน่วยงานตามพันธกิจ

การอบรม "แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO "

เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี