การชี้แจงแนวการติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561

การชี้แจง “แนวการติดตามความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง)

และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ” 

แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 816  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี