การชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงภาควิชา