การชี้แจง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565