การอบรม เรื่อง "การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

 
 
   

การอบรม "การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

โดยวิทยากรภายนอก คุณอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ 

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2565